سرپرست دفتر آموزش و منابع انساني

دفتر آموزش و منابع انسانی شرکت آبفا اهواز بعنوان یکی از بخش های سازمانی حوزه معاونت برنامه ریزی در سال ۱۳۷۷ تاسیس و تشکیل گردید. این دفتر از بدو شکل گیری تا کنون در زمینه های زیر فعالیت  داشته است.

۱-طراحی و اجرای برنامه های آموزشی براساس نیاز سنجی و استراتژی شرکت.

۲-نظارت بر اجرای نظام پرداخت و طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل.

۳-نظارت بر اجرای برنامه های نیروی انسانی و اجرای دستورالعمل ها و روش ها.

۴-به روزآوری اطلاعات کمی و کیفی نیروی انسانی و ایجاد سامانه کارکنان.

۵-تجزیه و تحلیل، طراحی و اجرای برنامه های بهبود کارکنان.

عملکرد مقایسه ای آموزش شرکت آب و فاضلاب اهواز

     از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا نیمه اول سال ۱۳۹۴

سال

کل پرسنل مشمول آموزش

جمع کل

توجیهی

عمومی

تخصصی

کارگاه و سمینار

بودجه اختصاصی داده شده به آموزش(هزار ریال)

بودجه هزینه شده آموزشی (هزار ریال)

زبان

ICDL

توانمندی عمومی

تعداد نفر

نفر ساعت

تعداد نفر

نفر ساعت

تعداد نفر

نفر ساعت

تعداد نفر

نفر ساعت

تعداد نفر

نفر ساعت

تعداد نفر

نفر ساعت

تعداد نفر

نفر ساعت

۱۳۸۸

۷۴۲

۱۳۳۵

۲۲۶۷۶

۵۹

۱۱۳۹

۱۳۲

۳۹۶۰

۱۹

۵۷۰

۰

۰

۴۰۳

۱۰۴۳۳

۷۲۲

۶۵۷۴

۱,۱۵۴,۰۰۰

۹۳۳,۱۳۲

۱۳۸۹

۶۸۷

۱۲۵۱

۲۰۰۸۷

۱۰۷

۱۷۱۲

۱۸۲

۵۱۰۰

۰

۰

۰

۰

۴۱۱

۷۸۴۶

۵۵۱

۵۴۲۹

۱,۵۵۰,۰۰۰

۸۹۷,۳۲۴

۱۳۹۰

۵۸۰

۹۷۴

۱۵۷۱۴

۱۱۲

۷۱۸

۴۹

۱۵۳۰

۲۳

۱۱۵۰

۰

۰

۴۵۱

۸۷۰۲

۳۳۹

۳۶۱۴

۱,۲۴۰,۰۰۰

۹۹۱,۸۲۰

۱۳۹۱

۵۱۷

۱۰۴۳

۱۴۸۱۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۲۴۱

۶۹۲۲

۸۰۲

۷۸۸۸

۱,۳۲۳,۲۱۰

۷,۲۳۳,۰۱۸

۱۳۹۲

۲۷۳

۱۰۰۶

۱۳۸۱۵

۰

۰

۲۴

۹۶۰

۰

۰

۱۴۹

۱۴۱۶

۳۲۳

۶۰۸۳

۵۱۰

۵۳۵۶

۱,۵۳۰,۰۰۰

۳۹۵,۷۵۴

۱۳۹۳

۲۲۴

۱۱۲۲

۱۶۱۷۵

   

۳۸

۱۵۲۰

۳۰

۷۸۰

۲۵۷

۲۱۷۶

۳۳۹

۸۲۳۵

۴۵۸

۳۴۶۴

۱,۳۵۰,۰۰۰

۱,۳۱۳,۹۳۷

۱۳۹۴

۲۰۰

۶۸۴

۷۰۴۳

۰

۰

۱۷

۶۸۰

۰

۰

۰

۰

۲۴۱

۳۰۳۲

۴۲۹

۳۳۳۱

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۹,۲۰۵,۹۹۴

 

.... ...
.... ....
..... ....
.... .....

فرم الف) عناوین دوره های آموزشی سال ۱۳۹۶ وزارت نیرو - شرکت مادرتخصصی آب و فاضلاب کشور و شرکت های زیرمجموعه آن
ردیف کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره (میزان ساعت) تعداد شرکت کنندگان  شرکت کنندگان مجری قلمرو جغرافیایی  اجرای دوره ها نحوه اجرا زمان اجرای دوره ها *
کارگران کارکنان مدیران مراکز آموزشی وزارت نیرو سایر مراکز آموزشی مجاز ستاد مادرتخصصی شرکت دولتی شرکت غیردولتی حضوری غیرحضوری
حرفه ای پایه حرفه ای میانی حرفه ای ارشد
۱ ۱۴۱۷ مدیریت استراتژیک ۱۸ ۲۵   ۹ ۸ ۷ ۱   *   *   *   شهریور
۲ ۱۴۳۶ مدیریت رفتار سازمانی ۱۸ ۲۵   ۱۲ ۳ ۱ ۴   *   *   *   خرداد
۳ ۲۶۳۸ مدیریت دانش ۱۲ ۲۵   ۱۲ ۳ ۱ ۴   *   *   *   آبان
۴ ۲۳۶۷ ارزیابی اقتصادی با نرم افزار comfar ۲۴ ۱۰   ۷ ۲ ۱   *     *   *   اردیبهشت
۵ ۸۷۳۱ مدیریت ارتباط با مشتری ۱۸ ۲۵   ۱۹ ۴ ۲   *     *   *   اردیبهشت
۶ ۲۵۷۸ گندزدایی آب و فاضلاب ۱۸ ۱۱   ۹ ۱ ۱   *     *   *   خرداد
۷ ۲۵۷۳ کنترل کیفیت و استاندردهای بین المللی ۱۸ ۱۳   ۱۱ ۱ ۱   *     *   *   تیر
۸ ۲۰۲۳ شیمی آب پیشرفته ۱۲ ۱۵   ۱۳ ۱ ۱   *     *   *   شهریور
۹ ۲۳۸۲ چگونگی شناسایی تعیین مقدار عامل های میکروبی فیزیکی و شیمیایی آب و فاضلاب ۱۸ ۱۵   ۱۳ ۱ ۱   *     *   *   مهر 
۱۰ ۸۵۱۳ ارزیابی طرح ها و قراردادها ۳۰ ۵   ۳ ۱ ۱   *     *   *   خرداد
۱۱ ۸۵۲۶ اصطلاحات مربوط به قراردادهای خارجی ۱۸ ۴   ۲ ۱ ۱   *     *   *   تیر
۱۲ ۲۲۰۷ اصول قراردادهای بازرگانی ۱۸ ۱۰   ۸ ۱ ۱   *     *   *   تیر
۱۳ ۸۶۲۸ تعهات ارزی فاینانس ۳۰ ۲۰   ۱۵ ۳ ۲     *   *   *   خرداد
۱۴ ۲۰۸۲ آشنایی با قوانین و آیین نامه ها و مزایده و مناقصه ۱۸ ۶   ۴ ۱ ۱     *   *   *   مرداد
۱۵ ۲۳۹۶ آشنایی با روش نشت گاز کلر phast ۱۸ ۱۵   ۱۲ ۲ ۱     *   *   *   مرداد
۱۶ ۲۰۶۷ برنامه ریزی و واکنش به وضعیت اضطراری در تاسیسات آب ۳۰ ۱۵   ۱۱ ۳ ۱     *   *   *   خرداد
۱۷ ۲۳۴۲ تجهیزات و شیرآلات مدرن شبکه توزیع آب ۲۶ ۱۰   ۷ ۲ ۱     *   *   *   مرداد
۱۸ ۲۶۸۹ مهندسی ارزش ۱۸ ۲۰   ۱۲ ۳ ۱ ۴   *   *   *   شهریور
۱۹ ۲۳۱۸ بهسازی و بازسازی و ترمیم شبکه توزیع آب ۴۶ ۱۵   ۱۳ ۲ ۱     *   *   *   مهر 
۲۰ ۲۰۵۷ ایمنی و بهداشت شغلی در ساخت بهره برداری از تاسیسات ۳۰ ۱۵   ۱۳ ۲ ۱     *   *   *   شهریور
۲۱ ۲۰۵۹ تجهیزات ایمنی در تاسیسات آب و فاضلاب ۲۰ ۱۵   ۱۳ ۲ ۱   *     *   *   مهر 
۲۲ ۲۴۷۵ شناخت اصول فنی نظارت بر اجرای شبکه آب و فاضلاب ۳۰ ۱۵   ۱۳ ۲ ۱   *     *   *   آبان 
۲۳ ۸۷۲۴ مانیتورینگ آموزش ۱۸ ۲   ۱ ۱ ۰   *     *   *   مهر 
۲۴ ۲۴۲۷ روش های ارزیابی اثربخشی ۱۲ ۲   ۱ ۱ ۰   *     *   *   شهریور
۲۵ ۸۶۴۰ تکنیک های اثر بخش آموزش ۱۶ ۲   ۱ ۱ ۰   *     *   *   آبان
۲۶ ۸۰۵۷ اموزش الکترونیکی ۲۰ ۲   ۱ ۱ ۰   *     *   *   خرداد
۲۷ ۸۸۰۷ آشنایی با کلیات قوانین و مقررات اداری استخدامی حقوق و دستمزد ۱۲ ۴   ۲ ۱ ۱   *     *   *   آبان
۲۸ ۸۵۹۲ آشنایی با نظام های بهره وری آموزش و پژوهش ۲۰ ۲   ۳ ۱ ۰   *     *   *   شهریور
۲۹ ۳۴۷۲ مخابرات و سیستم اسکادا ۳۰ ۵   ۳ ۱ ۱   *     *   *   آذر 
۳۰ ۲۷۳۶ تله متری در صنعت آب و فاضلاب ۶ ۲۰   ۱۸ ۱ ۱   *     *   *   آبان 
۳۱ ۳۲۵۶ سیستم های دیسپاچینگ - تله متری ۵ ۳۰   ۲۷ ۲ ۱   *     *   *   دی 
۳۲ ۲۲۶۵ راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه ۱۴ ۲۰ ۱۷ ۱ ۱ ۱   *     *   *   آذر 
۳۳ ۸۵۶۸ انشعابات آب شهری (خاص صنعت آبفا) ۳۰ ۱۵ ۱۲ ۱ ۱ ۱   *     *   *   دی 
۳۴ ۱۰۰۳ آیین نامه کمیسیون معاملات و مناقصات ۱۸ ۴   ۲ ۱ ۱   *     *   *   آذر 
۳۵ ۲۳۶۵ sever cad ۳۲ ۵   ۳ ۱ ۱   *     *   *   دی 
۳۶ ۲۵۱۷     HSEدر صنعت آب و فاضلاب ۶ ۲۰   ۱۶ ۳ ۱   *     *   *   بهمن 
۳۷ ۸۵۰۲ کارت امتیازی متوازن (BSC) ۲۴ ۲۰   ۱۲ ۳ ۱ ۴ *     *   *   خرداد
۳۸ ۹۱۲۵ مدیریت و مهندسی ارزش ۶ ۲۰   ۱۲ ۳ ۱ ۴ *     *   *   بهمن 
۳۹ ۹۰۹۲ مدیریت ارتباطات سازمانی ۸ ۲۰   ۱۴ ۵ ۱   *     *   *   مرداد
۴۰ ۹۰۲۶ انگیزش در کار ۸ ۲۰   ۱۲ ۴ ۱ ۳ *     *   *   مهر 
۴۱ ۹۱۲۲ مدیریت موثر وقت ۴ ۲۰   ۱۴ ۵ ۱   *     *   *   خرداد
۴۲ ۹۰۷۱ شفافیت و سلامت اداری ۴ ۲۰   ۱۱ ۶ ۲ ۵ *     *   *   تیر
۴۳ ۸۳۳۱ آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه ۸ ۲۰   ۱۵ ۵ ۰   *     *   *   اردیبهشت
۴۴ ۸۱۲۶ حقوق تامین اجتماعی ۳ بیمه های مکمل ۳ ۲   ۱ ۱ ۰   *     *   *   مهر 
۴۵ ۸۵۲۲ استانداردهای حسابداری ۳۰ ۵   ۳ ۱ ۱   *     *   *   مرداد
۴۶ ۸۵۷۳ آسیب شناسی آموزش ۱۸ ۲   ۱ ۱ ۰   *     *   *   شهریور
۴۷ ۲۰۶۹ بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب ۴۸ ۱۵   ۱۰ ۴ ۱   *     *   *   دی 
۴۸ ۸۰۱۹ آشنایی با نرم افزار کامپیوتریSPSS ۳۰ ۲۰   ۱۷ ۳ ۰   *     *   *   خرداد
۴۹ ۲۶۵۵ مدیریت کیفیت فراگیر ۱۸ ۲۰   ۱۷ ۳ ۰   *     *   *   شهریور
۵۰ ۲۰۸۶ آشنایی با قوانین و مقرات قراردادها و پیمان ها ۱۲ ۱۲   ۱۱ ۱ ۰   *     *   *   دی 
۵۱ ۲۳۱۳ بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب ۳۰ ۱۵ ۴ ۱۰ ۱ ۰   *     *   *   بهمن 
۵۲ ۲۳۱۸ بهسازی و بازسازی و ترمیم شبکه های آب و فاضلاب ۴۶ ۱۰   ۱۰ ۰ ۰   *     *   *   آذر 
۵۳ ۸۵۹۶ آموزش روسا و مسئولین دفاتر مدیران ۱۸ ۱۵ ۳ ۱۱ ۱ ۰   *     *   *   بهمن 
۵۴ ۲۵۹۸ مدل تعالی سازمانی( EFQM) ۱۲ ۲۰   ۱۴ ۳ ۱ ۱ *     *   *   مرداد
۵۵ ۲۴۸۴ شیوه های ایجاد انگیزه و ارتقا روحیه کارکنان ۱۲ ۲۰   ۱۳ ۶ ۳   *     *   *   مرداد
۵۶ ۲۳۷۸ جانشین پروری ۱۲ ۲۰   ۱۴ ۳ ۱ ۱ *     *   *   بهمن 
۵۷ ۲۲۷۷ صحه گذاری و روش های آزمون ۳۰ ۱۵   ۱۳ ۶ ۳   *     *   *   شهریور
۵۸ ۲۶۹۳ مهنسی مجدد ۱۲ ۲۰   ۱۴ ۳ ۱ ۱ *     *   *   تیر
۵۹ ۸۵۸۲ آشنایی با قرارداد ها و مقررات پیمانکاران ۱۸ ۵   ۲ ۲ ۱   *     *   *   بهمن 
۶۰ ۸۶۳۷ تکنیک ها و روش های ارتقا و بهبود بهره وری ۳۶ ۲۰   ۱۴ ۳ ۱ ۱ *     *   *   بهمن 
۶۱ ۲۶۳۱ مدیریت پیمان ۱۸ ۵   ۲ ۲ ۱   *     *   *   مهر 
۶۲ ۲۶۵۸ مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی ۲۴ ۱۵   ۱۳ ۱ ۱   *     *   *   آبان 
۶۳ ۲۲۲۸ اصول و فنون مذاکره ۳۰ ۲۰   ۱۸ ۱ ۱   *     *   *   آذر 
۶۴ ۲۱۵۲ ارزیابی عملکرد مشاوران و پیمانکاران ۳۰ ۵   ۴ ۱ ۰   *     *   *   دی 

بزودی...

اطلاعات

حمید منجزی
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس علوم سیاسی
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۳۹۵۸۰
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۳۹۵۸۰
آدرس پستی: 
میدان پنج نخل،خیابان ملی راه،ساختمان مشترکین منطقه ۳ آب و فاضلاب اهواز، طبقه دوم
آدرس ایمیل: 
habiballamombeni[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

اعضای زیر مجموعه

پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).