تأمین مالی، تأمین کالا واحداث ایستگاه های پمپاژ فاضلاب شهر اهوازبه روش PCF

کد: 
۱۱۰/۹۶/۱۶۳۷
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه
فایل: 

تجدید آگهی

فراخوانارزيابیكيفیمناقصه‌گران و تامین کنندگان مالی

احداث ایستگاه های پمپاژ فاضلاب شهراهواز

بههمراهتامينمالی(فاينانسخارجی)به روشPCF

شركتآب و فاضلاب اهوازدرنظرداردبا رعايت ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات مصوب  سال ۱۳۸۳مجلس شورای اسلامی و آيين نامه اجرايی ذيربط،تأمین مالی، تأمین کالا واحداث ایستگاه های پمپاژ فاضلاب شهر اهوازبه روش PCFرا بااطلاعاتمشروحهذيلبهمتقاضيانواجدصلاحيتواگذارنمايد.

 1. نامونشانیدستگاهمناقصه‌گزار:شرکت آب و فاضلاب اهواز،اهواز،.. اهواز کیانپارس، خیابان پنجم ، نبشخرداد ، کد پستی : ۶۱۶۳۶۵۳۱۱۸ ،تلفن: ۳۳۳۳۰۹۷۵(۹۸۶۱+)وفاكس: ۳۳۳۸۶۶۸۷(۹۸۶۱+)

 

 1. شرحمختصریازمشخصاتومقاديركار:
  1. تامین مالی، تأمین کالا و احداثایستگاه های پمپاژ فاضلاب شهر اهواز
  2. براساس مجوزات اخذ شده،تامينمالی(به صورت فاينانسخارجی)معادل ۸۵% مبلغپيمانبرعهدهپيمانكارمي‌باشد.
 2. محلاجرا: سطح شهر اهواز و شهر کارون
 3. مدتاجرایكار: ۲۴ماه
 4. شرايطمتقاضيانشركتدرارزيابیكيفي:پيمانكارانخارجی با مشارکت پیمانکاران داخلیكهدارایسوابقكافیدراحداث ایستگاه های پمپاژ فاضلاب باشندباتوجهبهضوابطومقرراتجاریدولتجمهوریاسلامیايرانازجمله ‌قانونحداكثراستفادهازتوانتوليدیوخدماتیدرتاميننيازهایكشور... (مصوب ۱۳۹۱) با رعایت شرایط زیر، مي توانندنسبتبه شرکت در ارزیابی کیفیاقدامنمايند:

پیمانکاران خارجی باید دارای توان فنی ومالی مناسب با توجه به ابعاد و مشخصات طرح بوده و شرایط لازموموردتائيدبانكمركزیجمهوریاسلامیايران برای تامین مالی طرح را داشته و موافقت اصولی اولیه بانک یا موسسه تامین کننده خارجی مبنی بر موافقت با تامین مالی ۸۵% اعتبار مورد نیاز پروژه را به همراه اسناد و مدارک ارزیابی کیفی ارائه نمایند وبه صورت مشارکت به همراه تامین کنندگان و پیمانکاران داخلی تایید صلاحیت شده پایه ۱ رشته آب در زیر رشته خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب دارای سوابق فنی و اجرایی مستند و معتبر در مناقصه شرکت نمایند.

 1. تاريخ،مهلت،ومحلدريافتاسنادارزيابي: واجدينشرايطمي‌تواننددرساعت‌هایاداریازتاريخ۰۱/۰۲/۹۷تا۰۳/۰۲/۹۷نسبتبهدريافتاسناد،ازمهندسین مشاور ری آب  به نشانی تهران- خيابانآفريقا- كوچه فرزان غربي پلاك ۳۰ ،اقدامنمايند. دريافتاسنادارزيابیتنهابابههمراهداشتنمعرفینامهكتبیودرقبالارائهفيشبانكیبهمبلغ۱.۰۰۰.۰۰۰ريالواريزیبهحسابشماره     ۰۱۰۵۱۵۵۲۷۲۰۰۲ نزدبانك ملی. بنام مهندسین مشاور ری آب امکان پذیر خواهد بود.
 2. تاريخ،مهلتومحلتحويلاسنادارزيابي: مناقصه‌گرانپسازدريافتومطالعهاسنادارزيابی،حداكثرتاآخروقتاداریمورخ۱۸/۰۲/۱۳۹۷اسنادمربوطراتكميلودرپاكتلاكومهرشدهبهنشاني اهواز –کیانپارس-خیابان ۵ غربی نبش خرداد–شرکت آب و فاضلاب اهواز- طبقه سوم دفتر قراردادها(تلفن ۰۶۱۳۳۷۳۷۲۱۴) تحويلورسيددريافتدارند.
 3. مناقصه‌گرانمي‌توانندبرایكسباطلاعاتبيشتروبيانسوالاتاحتمالیخودبامهندسین مشاور ری آببه نشانی ذکر شده در بالامكاتبه و یا با شماره تلفن ۸۳۰۹ داخلی ۳۰۱ تماس حاصل نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamic Republic of Iran

Ministry of Energy

Ahwaz Water and Wastewater Company

 

Invitation of Prequalification of Applicants for International Bidding of Financing and Execution of Ahwaz Sewerage Pump Stations ‪(PCF)‬

 

Ahwaz water and wastewater company in regard to article 12 of tender holding law approved by parliament of Islamic Republic of Iran and related executive regulations in 2003 has considered to choose eligible financier/contractor for financing, supplying of materials and construction of pump stations of Ahwaz sewerage project with PCF method.‎

 1. Tender: Ahwaz Water and Wastewater Company

Address: 5th Street, On the Corner of  Khordad Street, Kian pars Ave.‎, Ahwaz , Iran.‎

Tel: +98 6133330975

Fax: +98 6133386687

 1. Project Summary and specifications:
  1. Financing, supplying of materials and construction of pump stations of Ahwaz sewerage project with PCF method.‎
  2. In regard to approved permissions, equal to 85% of contract finance should be provided by foreign financer.‎
 2. Location of execution: Ahwaz city and Karoun city
 3. Duration of execution: 24 months
 4. Requirements of applicants in prequalification: Foreign contractors in partnership with local contractors that meet sufficient experience in execution of sewerage wastewater pumping station in regard to I.R.I.‎ regulations such as maximum use of national competency of production and service (approved in 2012), can attend in bidding considering following requirements:

 

 

Foreign applicants must have sufficient technical and financial capacity based on size and specification of the project in addition to requirements of central bank of I.R.I.‎ Also foreign applicants have to present initial agreement of bank or foreign financer in order to approve financing 85% of the project credit along with prequalification documents and attend in prequalification as joint venture of local applicants holding qualification certificate grade 1 in water categories expertise in equipment of water & wastewater issued by Management and Planning Organization (MPO) meeting valid technical and executive experiences.‎

 1. Interested eligible applicants could receive prequalification documents during working hours from 21April 2018 to 23April 2018 from Ray Ab Company located in No.‎ 30, West Farzan Street, Africa Ave.‎, Tehran.‎ Receiving prequalification documents is possible only by holding recommendation letter as well as bill of deposit 1.‎000.‎000 IRR to account No.‎ 0105155272002 (Melli Bank) belonging to Ray Ab Company.‎
 2. Completed prequalification documents should be submitted in sealed envelopes, delivered to Ahwaz water and wastewater company located in No.‎ 77, 17 West Street, Kian pars , Ahwaz (Tel: +98-613374823) by 08May 2018.‎
 3. For more information and questions applicants could call +98 21 8309 – 301 or refer to Ray Ab company head office in Tehran.‎

 

پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).