توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده اهواز(ب)"

کد: 
۹۵۱/۹۶/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۹ آبان ۱۳۹۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۶ آبان ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی توسعه
فایل: 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت اول

به شماره فراخوان ۹۵۱ /۹۶/۱۱۰              
شرکت آب و فاضلاب اهواز  بعنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد " توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده اهواز(ب)"  را با شرایط ذیل از طریق فراخوان مناقصه به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید.
محل اجرای پروژه :
اهواز

دستگاه نظارت:  مهندسین مشاور بهکار آب اهواز        

مدت انجام کار : ۱۰ ماه
منبع تامین اعتباری : درآمدهای جاری 

برآورد اولیه : ۹،۶۷۶،۱۷۹،۸۰۹ ريال

مبلغ تضمبن شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ۴۸۴،۰۰۰،۰۰۰ ريال

 مدارک لازم : معرفی نامه و همراه داشتن مهر شرکت به همراه نشانی ، تلفن ثابت ، همراه و نمابر که در معرفی نامه درج شده باشد و رسید واریز وجه جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی به مبلغ  ۷۰۰،۰۰۰  ریال به حساب جاری  ۰۱۰۵۲۴۴۸۱۹۰۰۸  نزد بانک ملی  شعبه گلستان به نام مهندسین مشاور بهکار آب .

محل دریافت اسناد مناقصه: اهواز- گلستان – انتهای بلوار فروردین – روبروی پارک شقایق – شماره ۴۸۹– تلفن: ۳ -۳۳۷۴۲۳۴۱- ۰۶۱  فکس : ۳۳۷۴۲۳۴۵ – ۰۶۱ 
آخرین مهلت فروش اسناد مناقصه : تا پایان وقت اداری مورخ ۱۶/۰۸/۹۶
آخرین موعد تحویل اسناد تکمیل شده مناقصه: روز چهارشنبه مورخ ۱/۰۹/۹۶ساعت۱۰:۰۰

محل تسلیم پاکت ها : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد – طبقه چهارم - دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز

محل و تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه الف-ب-ج : روز چهارشنبه مورخ ۱/۰۹/۹۶  ساعت ۱۱:۰۰ دفتر قراردادها به آدرس اهواز- کیانپارس- خیابان پنجم غربی -نبش خرداد – طبقه سوم- ۳۳۳۸۶۵۰۹ – ۰۶۱ 

 ضمناً حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان با ارائه معرفی نامه در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد

شرکتهای واجد شرایط دریافت اسناد : شرکتهایی که دارای رتبه حداقل پنج در رشته آب می باشند ، می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند و به پیشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء  مدت مقرر در مناقصه واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

                                                                               

 روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

 

 

پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).