روابط عمومی

رییس اداره آبفا شهرستان باوی گفت :

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، رییس اداره آبفا شهرستان باوی با بیان اینکه خطوط اصلی انتقال فاضلاب و همچنین دستگاه جمع کننده فاضلاب(هدر) به علت فرسودگی از مدار خارج گردیده بودند گفت: در طی یک عملیات شبانه روز اداره آبفا این شهرستان نسبت به بازسازی و تعمیر خطوط و دستگاه یادشده  وارد عمل گردید .

۱۳۹۵/۰۵/۳۱
طی عملیات سه روزه در تصفیه خانه آب ملاثانی:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، سیلاب های اخیر در شهرستان باوی منجر به ورود حجم انبوهی از گل و لای در حوضچه های زلال کننده آب در محل تصفیه خانه آب شهر ملاثانی گردید. به همین منظور و در راستای آماده سازی این حوضچه ها برای فصل تابستان و یک دوره گرما واحد عملیات اداره آبفا ملاثانی اقدام به لایروبی گل و لای ناشی از سیلاب ها در این حوضچه ها به میزان ۸۰۰ مترمکعب نمود.

۱۳۹۵/۰۵/۳۱
در بخش خدمات آب و فاضلاب شهر اهواز انجام شد:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، این شرکت تفاهم نامه ای جهت همکاری در حوزه خدمات آبرسانی و فاضلاب کلانشهر اهواز  با شرکت بین المللی نورینکو از کشور چین منعقد نمود.

این تفاهم نامه در محل دفتر معاونت عمرانی استاندار خوزستان جهت مشارکت در طراحی، ساخت، تدارک و تأمین مالی ۶ پکیج در بخش آبرسانی و فاضلاب شهر اهواز به روش EPCF ( فاینانس خارجی) برقرار گردید.

۱۳۹۵/۰۵/۳۱

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، مهندس میر هاشمی و سید جلال هاشمی از نهاد ریاست جمهوری به همراه جمعی از مسولان استانی و شرکت آبفا اهواز و همچنین نماینده مشاور p2m berlin   آلمان از از روند اجرایی پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب شرق اهواز بازدید به عمل آوردند.

گفتنی است این دیدار  در راستای بررسی میزان اعتبار لازم جهت تکمیل تصفیه خانه یادشده صورت گرفت.

۱۳۹۵/۰۵/۳۱

بیست و پنجمین کمیسیون مسایل و موضوعات مطروحه در محاکم قضایی و شبه قضایی شرکت های آبفا کشور به میزبانی شرکت آبفا اهواز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، جمعی از مدیران و کارشناسان دفاتر حقوقی شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور به بررسی آیین نامه عملی این شرکت و ارائه پیشنهادهای سازنده جهت تغییر برخی مواد این آیین نامه پرداختند.

۱۳۹۵/۰۵/۳۱
رییس اداره آبفا شهرستان باوی:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، خداداد اسفندیاری در خصوص عملکرد واحد عملیات اداره آب و فاضلاب شهرستان باوی گفت: درفصل بارندگی و باتوجه به افزایش گزارشات مردمی مبنی بر گرفتگی فاضلاب شاهد حضور بموقع و رفع کامل معضلات پیش آمده بودیم که این امر حاکی از تلاش بی وقفه گروه های عملیاتی است.

۱۳۹۵/۰۵/۳۱
رییس اداره آبفا ویس و شیبان خبر داد:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، سید محمدرضا صالحی گفت: اداره آبفا شهرستان های ویس و شیبان در منطقه کوی علوی واقع در شرق جاده شهرستان ویس اقدام به ایجاد شبکه فاضلاب به طول ۱۰۰۰ متر نموده است.

صالحی افزود: این اداره همچنین نسبت به نصب ۵۰ منهول نیز وارد عمل گردید که جذب اعتبارات اقدامات یادشده در حال حاضر در دست پیگیری است.

۱۳۹۵/۰۶/۰۱
همزمان با ایام مبارک دهه فجر:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، پروژه ایجاد شبکه آب در کوی توحید و کارگران شهرستان حمیدیه با جذب مابقی اعتبارات خود ضمن اجرای مرحله نهایی همزمان با ایام مبارک دهه فجر افتتاح خواهد شد.

۱۳۹۵/۰۵/۳۱
معاون فنی و توسعه شرکت آبفا اهواز:

حمید محمودی عابد با اشاره به اهمیت اتمام زیرساخت ها و سپس اقدام به ساخت مسکن گفت: گاهی بدون توجه به این موضوع به طور انبوه مسکن ساخته می شود و پس از اسکان ساکنین درخواست انشعابات می گردد و این به معنای صرف توان و هزینه های مازاد برای شرکت و ایجاد مشکل برای ساکنین است.

۱۳۹۵/۰۶/۰۱

باتوجه به ارزشیابی از سوی شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق، شورای هماهنگی حراست های آب و برق استان خوزستان به ریاست فوادخداکرمی مدیر حراست شرکت آبفا اهواز در دست یابی به اهداف بالاترین میزان رشد را از آن خود نمود.

۱۳۹۵/۰۶/۰۱

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

سیامک شالویی
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مدیریت
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).