روابط عمومی

بازدید اعضای محترم شورای اسلامی شهر اهواز از تاسیسات و پروژه های شرکت آبفا 

فلسفی، حیدری، ایزدی، کعب عمیر ،موسوی، لطفعلی زاده و حاجتی با حضور در محل آزمایشگاه مرکزی آب واقع در تصفیه خانه آب شماره دو اهواز بازدید خود را آغاز نموده اند. 

گفتنی است ابازدید از مخزن پنجاه هزار مترمکعبی آب نیز انجام خواهد شد.

۱۳۹۶/۱۱/۰۸

توضیحات آبفا اهواز در خصوص ویدئوی منتشر شده از نارضایتی استاندار خوزستان نسبت به حضور مشاورین غیربومی

 

استاندار خوزستان: مشاورین بومی جایگزین مشاورین غیربومی که از دیرباز پروژه ها را قبضه کرده اند بشوند

۱۳۹۶/۱۰/۲۷

آغاز عملیات اجرایی خطوط جمع کننده ۶۰۰ میلی متر فاضلاب منطقه اسلام آباد شرقی 

استاندار خوزستان به همراه جمعی از مسوولین محلی با حضور در منطقه اسلام آباد شرقی شهرستان کارون،  کلنگ پروژه ایجاد خطوط جمع کننده فاضلاب منطقه را بر زمین زد.

۱۳۹۶/۱۰/۲۵

در راستای  توسعه زيرساخت هاي آب و فاضلاب اهواز و شهرهای تابعه ، در مورخ ۹۶/۱۰/۲۵ آغاز عمليات اجرايي سه پروژه  به شرح زير با حضور استاندار مردمي خوزستان ، معاون محترم عمراني استانداری،فرماندار محترم کارون و جمعي از مسولين در شهرستان کارون کلنگ زنی خواهد شد ؛

 

 آغاز عملیات اجرایی خطوط جمع کننده ۶۰۰ میلی متر فاضلاب منطقه اسلام آباد شرقی

۱۳۹۶/۱۰/۲۵

عملیات اتصال مخازن آب حصیرآباد به شبکه آب شرق اهواز درحال تکمیل است 

 

پیرو فعال سازی طرح اتصال مخازن آب حصیرآباد به شبکه آب مناطق مرتفع شرق اهواز توسط شرکت آبفا اهواز، آب طرح غدیر از تصفیه‌خانه آب شماره یک با اجرای عملیات خط انتقال ۷۵۰ میلیمتری به سمت مخازن حصیرآباد به منظور آبگیری این مخازن هدایت می‌شود. 

  

۱۳۹۶/۱۰/۲۱

مدیر مركز ۱۲۲ آبفا اهواز دبیرکارگروه آموزش و پژوهش مراکز ۱۲۲  آبفا کشور شد

 

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، اولین نشست کارگروه مراکز ارتباط مردمی ۱۲۲ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار می شود.

تشکیل کارگروه های تخصصی با هدف ارتقای فعالیت های مراکز ارتباط مردمی ۱۲۲ سراسر کشور  در دستور کار این نشست قرار دارد .

۱۳۹۶/۱۰/۲۱

بازدید معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور از  تصفیه خانه فاضلاب شرق اهواز 

 

مهندس علی اصغر قانع به همراه هیات همراه در راستای بازدید از پروژه های آب و فاضلاب خوزستان در محل تصفیه خانه فاضلاب شرق اهواز حضور یافت.

۱۳۹۶/۱۰/۱۹

پیرو اخذ گواهینامه استاندارد ISO 17025 در بخش آزمایشگاه آب توسط شرکت آبفا اهواز و تفکیک بخش باکتریولوژی آزمایشگاه آب اهواز صبح امروز استاندار خوزستان از محل آزمایشگاه مرکزی (مرجع) آب شرکت آبفا اهواز بازدید و روند دستیابی به استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ را بررسی نمود. 

۱۳۹۶/۱۰/۱۴

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، جلسه اعلام نتیجه ممیزی نهایی در جهت استقرار استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ در آزمایشگاه آب اهواز از سوی سرممیز شرکت مهندسی آبفا کشور در محل دفتر مدیرعامل آبفا اهواز برگزارشد.

۱۳۹۶/۱۰/۱۳
مدیرعامل شرکت آبفا اهواز در جلسه شورای مسکن استان خوزستان:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، جلسه شورای مسکن استان خوزستان  با حضور معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مشاور وزیر نیرو در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

۱۳۹۶/۱۰/۱۰

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

جهانبخش بهادران
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).