روابط عمومی

مدیرعامل شرکت آبفا اهواز در مراسم کلنگ زنی پروژه فاضلاب آل صافی:

فردوس کریمی در حاشیه عملیات اجرایی پروژه جمع آوری و انشعابات فاضلاب خانگی منطقه کوی آل صافی در اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طول شبکه و انشعابات پروژه جمع آوری و انشعابات فاضلاب خانگی در منطقه کوی آل صافی و ۴۰۰دستگاه حدود ۲۵ کیلومتر و با اعتباری حدود ۴میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان از مجموع تسهیلات نفت است.

۱۳۹۶/۱۰/۰۶

استاندار خوزستان گفت: امیدواریم در طول ۴ یا ۵ سال آینده مشکل آب شرب و فاضلاب استان با پروژه‌های بزرگی که توسط دولت در حال اجرا است حل شود. 
  

۱۳۹۶/۱۰/۰۶

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، استاندار خوزستان در ادامه روند بازدیداز پروژه های عمرانی شرکت آبفا اهواز به محل مخازن آب حصیرآباد منابع کارون و همچنین پروژه تصفیه خانه فاضلاب شرق و خط انتقال آن از ایستگاه پمپاژ فاضلاب قلعه چنعان به تصفیه خانه رفت.

۱۳۹۶/۱۰/۰۶
با حضور استاندار خوزستان کلنگ زنی شد:

امروز مورخ ششم دی ماه، دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان  کلنگ پروژه آغاز عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و انشعابات فاضلاب خانگی منطقه کوی آل صافی شرکت آبفا اهواز را بر زمین زد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، محل تامین اعتبار  پروژه یادشده تسهیلات کمکی نفت می باشد.

۱۳۹۶/۱۰/۰۶

هم اکنون بازدید استاندار خوزستان از  خط انتقال آب غدیر  در تصفیه خانه آب شماره یک اهواز

 

دکتر غلامرضا شریعتی در راستای بازدید از خط انتقال آب غدیر واقع در تصفیه خانه آب شماره یک اهواز به همراه  مهندس کتانباف شهردار اهواز، سرهنگ پیریایی رییس پلیس راهور اهواز ، مدیرعامل شرکت آبفا اهواز و جمعی از مسوولین وارد تصفیه خانه شدند.

۱۳۹۶/۱۰/۰۶

امروز چهارشنبه مورخ ۶/۱۰/۹۶ با حضور استاندار محترم خوزستان انجام می شود ؛

بازدید از پروژه های فعال شرکت آبفا اهواز :

۱۳۹۶/۱۰/۰۶
با حضور معاون مدیرکل مدیریت بحران و پدافندغیرعامل وزارت نیرو بررسی شد:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، جلسه ای با حضور جهانبخشی معاون مدیرکل مدیریت بحران و پدافندغیرعامل وزارت نیرو  و جمعی از مدیران حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق استان خوزستان برگزار شد.

۱۳۹۶/۱۰/۰۳

سرپرست جدید ادارات تابعه شرکت آبفا اهواز معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، طی احکامی از سوی مدیرعامل این شرکت، سرپرست جدید ادارات تابعه معرفی گردیدند.

۱۳۹۶/۱۰/۰۳

افتتاح جشنواره پژوهش و فناورى وزارت نيرو با حضور وزير نيرو

به گزارش روابط عمومى و آموزش همگانى شركت آبفا اهواز امروز يكشنبه ٢٦ آذر ماه نمايشگاه هفته پژوهش و فناورى با حضور دكتر اردكانيان وزير نيرو  در محل پژوهشگاه وزارت نيرو  تهران افتتاح شد.

اين نمايشگاه با حضور و مشاركت شركت هاى تابعه ، وابسته و مراكزپژوهشى وزارت نيرو در روزهاى ٢٦،٢٧ آذر ماه سال جارى برگزار ميشود

۱۳۹۶/۰۹/۲۶
مدیرعامل شرکت آبفا اهواز در جمع خبرنگاران سراسری:

ظهر امروز، مدیرعامل شرکت آبفا اهواز در جمع خبرنگاران رسانه های سراسری در محل تصفیه خانه فاضلاب شرق اهواز گفت: با افتتاح تصفیه خانه شرق اهواز می توان ۷ هزار هکتار زمین کشاورزی را احیا کرد.

۱۳۹۶/۰۹/۲۲

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

جهانبخش بهادران
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).