روابط عمومی

در ادامه روند بازدید مسوولین کشوری از تصفیه خانه های آب اهواز :

در ادامه روند بازدید مسوولین کشوری از تصفیه خانه های آب اهواز :

سفر معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به اهواز 

 

هوشنگ فلاحتیان و هیات همراه  در محل تصفیه خانه آب شماره دو اهواز جهت بازدید از تاسیسات و بررسی عملکرد تصفیه خانه هادر مواقع بحرانی حضور بهم رسانید.

۱۳۹۵/۱۲/۰۱

دکتر علی ساری در نشست مشترک مجمع نمایندگان خوزستان با وزیر نیرو و استاندار خوزستان ، ضمن تقدیر از تلاش های مهندس فردوس کریمی ، از بهبود عملکرد و خدمات رسانی شرکت آبفا اهواز در چندماهه اخیر تقدیر و اعلام رضایت نمود.

۱۳۹۶/۰۸/۱۶
در بازدید وزیر نیرو از مواکب اربعین حسینی در چذابه صورت پذیرفت:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، دکتر اردکانیان وزیر نیرو در بازدید از مواکب اربعین حسینی از نزدیک در جریان عملکرد دستگاه های اجرایی مستقر در پایانه مرزی چذابه قرار گرفت.

دراین بازدید مدیرعامل شرکت آبفا اهواز گزارشی مبنی بر عملکرد شرکت با محور اصلی دفع بهداشتی فاضلاب در پایانه مرزی چذابه به وزیر نیرو ارائه نمود.

۱۳۹۶/۰۸/۱۵

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، دکتر رضا اردکانيان در اولين سفر استاني خود به خوزستان از وضعیت موکب ها و  پروژه‌هاي مرزي آبرساني و برق رساني به زائران اربعین حسینی در مرز چذابه بازدید می نماید.                                                                                   

۱۳۹۶/۰۸/۱۵
مدیرعامل شرکت آبفا اهواز در گفتگو با خبرنگان مستقر در مرز چذابه:

مدیرعامل شرکت آبفا اهواز در گفتگو با خبرنگان مستقر در مرز چذابه:  شرکت آبفا اهواز  درحال اجرای پروژه خط انتقال فاضلاب در محل مواکب قدیم و جدید  است                                                                    به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، مهندس فردوس کریمی در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر چگونگی فعالیت شرکت ابفا اهواز در خدمت رسانی به زائرین حسینی در مرز چذابه گفت: این

۱۳۹۶/۰۸/۱۵
مدیر دفتر بحران و پدافند غیرعامل شرکت آبفا اهواز تشریح نمود:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، مهندس حسونی زاده مدیر دفتر بحران و پدافند غیرعامل این شرکت طی گزارشی اهم اقدامات این واحد را در هفته پدافند غیرعامل تشریح کرد.

۱۳۹۶/۰۸/۱۳
ورود وزیر نفت به منطقه ملاشیه اهواز، 
بازدید بیژن زنگنه از پروژه فاضلاب ملاشیه 
هم اکنون وزیر نفت،استاندار خوزستان و هیات همراه در راستای بازدید از وضعیت پروژه ایجاد شبکه فاضلاب منطقه ملاشیه به همراه جمعی از مسوولین شرکت آبفا کلانشهر اهواز وارد این منطقه شدند.
۱۳۹۶/۰۲/۲۱
معاون وزیر نیرو با ابراز خرسندی از فعالسازی پروژه تصفیه خانه فاضلاب شرق اهواز:
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا به منظور بازدید از پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب شرق اهواز وارد این تصفیه خانه گردید.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا این تصفیه خانه را در کاهش چشمگیر میزان آلایندگی ناشی از ورود فاضلاب  ها در اهواز به رودخانه کارون به عنوان یکی از کانون های اصلی آلایندگی،بسیار موثر دانست.
۱۳۹۶/۰۵/۰۲

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، پروژه اجرای عملیات خط انتقال شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب تعاونی مسکن کوی طلاب با پیشرفت فیزیکی بیش از ۳۰ درصد در حال انجام می باشد.

درحال حاضر، پروژه یادشده در مرحله اجرای شبکه قرار دارد و پس از آن نصب انشعابات خانگی نیز محقق خواهد شد.

۱۳۹۶/۰۸/۰۸

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

جهانبخش بهادران
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).