روابط عمومی

به اطلاع شهروندان، اصحاب رسانه و مطبوعات می‌رساند، پیرو وقوع حادثه‌ی جان باختن کودک اهوازی بر اثر سقوط در جوی روباز فاضلاب منطقه گلدشت، توضیح ذیل ایفاد می‌گردد.

۱۴۰۰/۰۹/۲۴

به گزارش اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، سه‌شنبه، ۱۴۰۰/۷/۲۷، نشست بررسی چالش سرقت درب و رینگ فاضلاب با حضور جمعی از مدیران آب و فاضلاب اهواز در اداره روابط عمومی برگزار گردید.

۱۴۰۰/۰۷/۲۸

به گزارش اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب اهواز، پیش از ظهر امروز، یکشنبه، ۱۴۰۰/۶/۷، مدیر و کارشناسان این اداره از تاسیسات تولید و آبرسانی روستایی نزهه از توابع بخش غیزانیه اهواز بازدید کردند.

۱۴۰۰/۰۶/۰۸

به گزارش اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، سه‌شنبه، ۱۴۰۰/۵/۱۹، نشست مشترک آقای حاجی‌زاده مدیر اداره روابط عمومی با آقای دکتر سیاحی، مدیرکل دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، پیرامون راهکارهای مقابله با تنش آبی تابستان سال جاری تشکیل گردید و ضمن هم‌اندیشی و همفکری، برنامه‌های راهبردی برای برون‌رفت از چالش‌های کنونی مورد بحث و بررسی ق

۱۴۰۰/۰۵/۲۰

به گزارش اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب اهواز، سه‌شنبه، ۱۴۰۰/۵/۱۹، نشست مشترک آقای حاجی‌زاده با آقای مهندس سیدی‌زاده، مدیر اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب کشور به منظور همفکری، برنامه‌ریزی و هماهنگی برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های پیشرو و فرهنگ‌سازی از طریق تبلیغات محیطی برگزار گردید.

۱۴۰۰/۰۵/۲۰

به گزارش اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب اهواز، دوشنبه، ۱۴۰۰/۵/۱۱، نشست هم‌اندیشی اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز و روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج امام علی«ع» با حضور مدیران و کارشناسان دو مجموعه برگزار شد.

۱۴۰۰/۰۵/۱۲

به گزارش اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب وفاضلاب اهواز، یکشنبه، ۱۴۰۰/۵/۱۰، نشست هم‌اندیشی مدیر و کارشناسان اداره روابط عمومی با حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی‌فرد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کلان‌شهر اهواز، پیرامون روش‌های بهبود ارتباطات، مطالبه‌گری صحیح مردمی و راهکارهای رسیدن به پاسخ‌گویی مطلوب‌تر شرکت آبفا اهواز، برگزار گردید.

۱۴۰۰/۰۵/۱۲

مدیر اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: تنها راه برون‌رفت از بحران تنش آبی و برقی در اهواز و خوزستان تعامل روابط عمومی‌های مرتبط با اصحاب رسانه  و سمن‌ها است که می‌توانیم با هم‌اندیشی از اين بحران عبور کنیم.

۱۴۰۰/۰۵/۰۵

به گزارش اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب اهواز، شنبه، ۱۴۰۰/۴/۲۶، نشست هم‌اندیشی اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مدیر و کارشناسان اداره روابط عمومی برگزار گردید.

۱۴۰۰/۰۴/۲۷

به گزارش اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب اهواز، صبح امروز یکشنبه، ۱۴۰۰/۴/۲۰، نشست مشترک هم‌اندیشی اداره روابط عمومی و مدیریت امور انبارها، با حضور مدیران و کارشناسان هر دو مجموعه برگزار گردید.

۱۴۰۰/۰۴/۲۱

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

جهانبخش بهادران
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).