روابط عمومی

اطلاعیه قطعی آب

به اطلاع شهروندان محترم کوی مهدیس اهواز می رساند، به دلیل  انجام پاره ای تعمیرات در شبکه آب این منطقه ، فردا شاهد قطعی آب به مدت چهار ساعت (۱۴ الی ۱۸)مورخ ۱۵/۵/۹۶خواهیم بود  . لذا از کلیه همشهریان عزیز این منطقه تقاضا می شود جهت ذخیره سازی آب اقدام بفرمائید.

 روابط عمومی شرکت آبفا اهواز

۱۳۹۶/۰۵/۱۴

روز گذشته دیدار مردمی مهندس فردوس کریمی و شهروندان مناطق شرق اهواز در محل امور مشترکین منطقه یک (یک،هفت وهشت) برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، شهروندان مناطق یاد شده در دیدار با مدیرعامل شرکت به ابراز دغدغه ها در حوزه آب و فاضلاب پرداختند.

۱۳۹۶/۰۵/۱۰
وضعیت بهداشتی آب و فاضلاب اهواز بررسی شد

روز گذشته جلسه ای با حضور دکتر گراوند معاون دادستان عمومی و انقلاب ، دکتر سلمان زاده رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان ،مهندس کریمی مدیرعامل شرکت آبفا اهواز، مهندس مهرداد شریفی رییس مرکز بهداشت غرب اهواز، دکتر خنفری فرماندار شهرستان کارون و جمعی از مسئولان استانی و محلی با هدف بررسی وضعیت بهداشتی آب و فاضلاب اهواز و شهرستان کارون در  محل معاونت بهداشت دانشگاه جندی شاپور برگزار شد.

۱۳۹۶/۰۷/۳۰

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز ، طی حکمی از سوی رضا غضنفری مدیرعامل و رئیس هیات ورزش صنعت آب و برق استان خوزستان ، فرید خداکرمی مدیر امور ورزش شرکت آبفا اهواز به عنوان مسئول رشته کاراته صنعت آب و برق خوزستان تا پایان سال جاری منصوب گردید .

۱۳۹۶/۰۶/۲۵
در جلسه شورای اداری شهرستان اهواز مطرح شد :

در جلسه شورای اداری شهرستان اهواز مطرح شد ؛

مدیرعامل شرکت آبفا اهواز تاکید کرد :شهرداری در رفع عوامل آب گرفتگی معابر در فصل بارندگی همکاری نماید 

۱۳۹۶/۰۶/۲۶
امکانات جدیدی که با پیگیری مدیرعامل شرکت آبفا اهواز ایجاد شد:

بنا به دستور مهندس فردوس کریمی امکان برقراری تماس و ارائه گزارشات مردمی برای شهروندان محترم در توابع کلانشهر اهواز  فراهم گردید.

۱۳۹۶/۰۵/۰۸
برای دومین بار در سال جاری انجام شد:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، نشست مهندس گلبخش مشاور معاونت بهره‌برداری  و  خانم دکتر تهرانی رییس گروه بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  پیرامون بازدید فرایندی از تصفیه خانه های آب شماره ۳ , ۴ , ۵ اهواز با مدیرعامل، معاون بهره برداری ،مدیر کنترل امور کیفی آب  و مدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت آبفا اهواز  برگزار گردید.

۱۳۹۶/۰۷/۲۴

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز،مسعود زنگنه به عنوان مدیر جدید حراست و امور محرمانه شرکت آبفا اهواز منتصب شد.

وی پیش از این عهده دار سمت معاونت حراست و امور محرمانه شرکت آبفا استان خوزستان بوده است.

۱۳۹۶/۰۷/۲۳
با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان بررسی شد:

جلسه ای با حضور مهندس وحدت معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مهندس کریمی مدیرعامل شرکت آبفا اهواز و اعضا کمیته توسعه مدیریت این شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، این جلسه توجیهی با موضوع بهبود شاخص های ارزیابی عملکرد سال ۹۶ در محل دفتر مدیرعامل شرکت برپا شد.

۱۳۹۶/۰۷/۲۳

 به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، طی تقدیرنامه ای از طرف سرهنگ پاسدار عادل ساری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) از مهندس فردوس کریمی مدیرعامل شرکت آبفا اهواز در خصوص تلاش وی در راستای پشتیبانی ازبرنامه های دفاع مقدس سال ۹۶ این ناحیه قدردانی شد.

در متن این تقدیرنامه آمده است:

۱۳۹۶/۰۷/۲۳

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

جهانبخش بهادران
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).