کدینگ شناسنامه خدمات الکترونیک

خدمات شرکت آب و فاضلاب اهواز
کد شناسنامه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
۱۵۰۳۱۴۵۲۰۰۰ واگذاری انشعاب آب و فاضلاب اینترنت و دفاتر پیشخوان
۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰ واگذاری انشعاب آب   و
۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱ واگذاری انشعاب فاضلاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۰۰۰ خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب اینترنت و دفاتر پیشخوان
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰ تغییر کاربری انشعاب و
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱ پاسخ به استعلام
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲ تغییر مشخصات 
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳ تغییر واحد مسکونی
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴ تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵ تغییر قطرانشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶ تفکیک کنتور
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷  تغییر مکان وسایل اندازه گیری 
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸  آزمایش کنتور  
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹ تعویض کنتور  
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰ نصب سیفون اضافی 
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱ قطع موقت و وصل انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲ جمع آوری یا ادغام انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳ صورتحساب میاندوره 
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴  بررسی صورتحساب 
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵ اعلام کارکرد کنتور
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶  مشاهده سوابق ( المثنی و ... )  
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۷ امکان پرداخت صورتحساب 
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۸  پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹ فروش آب تانکری
۱۳۰۱۱۴۵۴۰۰۰ ارزیابی پیمانکاران  

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).