تامین مالی، تامین کالا واجرای بخشی از کلکتورهای اصلی فاضلاب اهواز و شهرستان کارون

کد: 
۱۱۰/۹۷/۴۸
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ تا ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه
فایل: 

شرکت آب و فاضلاب اهواز

فراخوانارزيابیكيفیمناقصه‌گران و تامین کنندگان مالی

اجرای بخشی از کلکتورهای اصلی فاضلاب اهوازو شهرستان کارون

 

شرکت آب و فاضلاب اهواز با اخذ مجوز شماره ۱۷۰۵۶۸۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت بندج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شماره ۶۹۴۵۴/ت۵۰۹۱۳هـ  مورخ ۲۰/۰۶/۹۳ ، درنظردارد تامین مالی، تامین کالا واجرای بخشی از کلکتورهای اصلی فاضلاب اهواز و شهرستان کارون را به متقاضیان واجد شرایطواگذار نماید. مناقصه گرانابتدا از نظر توانایی فنی و مالی مورد ارزیابی قرار می گیرند و شرکت کنندگان واجد صلاحیت پس از دریافت اسناد مناقصه، نسبت به ارائه پیشنهادات فنی و مالی اقدام خواهندنمود.

۱-نامونشانیدستگاهمناقصه‌گزار:شرکت آب و فاضلاب اهواز- اهواز کیانپارس، خیابان پنجم ، نبشخرداد ، کد پستی : ۶۱۶۳۶۵۳۱۱۸ ،تلفن: ۳۳۳۳۰۹۷۵(۹۸۶۱+)وفاكس: ۳۳۳۸۶۶۸۷(۹۸۶۱+)

۲-شرحمختصریازمشخصاتومقاديركار: اجرای خطوط اصلی فاضلاب به طول حدود ۲۱ کیلومتر به روش ترانشه باز و به اقطار ۵۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیمتر و اجرای حدود ۱۵ کیلومتر خطوط اصلی فاضلاب، به روش میکروتونل و به اقطار ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ میلیمتر، که جنس کلیه لوله ها مخصوص لوله رانی می باشد.

۳-مشاور طرح: مهندسین مشاور ری آب

۴-محلاجرا: شهر اهواز و شهرستان کارون

۵-مدتاجرایكار: ۲۴ماه

۶-شرايطمتقاضيانشركتدرارزيابیكيفي:

الف:پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه یک(۱) رشته آب در زیر رشته خطوط انتقال آب و شبکه هالی آب و فاضلاب ، مشروط به تامین منابع مالی مورد نیاز

ب:مشارکت پیمانکار دارای صلاحیت فوق الذکر و تامین کننده مالی

 

 

 

 

 

۷-شرایط کلی: بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تضمین خواهد شد. شروع باز پرداخت تسهیلات یکسال پس از تحویل موقت پروژه و مدت بازپرداخت سود و اصل تسهیلات به مدت چهار سال با اقساط شش ماهه می باشد. محاسبه سود و بازپرداخت تسهیلات درچارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با رعایت عقود اسلامی مندرج در آن و حداکثر نرخ سودمورد پذیرش تا نرخ سود اوراق مشارکت خواهد بود.

نرخ سود مورد انتظار و مبلغ هر قسط بازپرداخت، توسط تامین کننده منابع مالی پیشنهاد می شود و و تامین کننده می بایست اسنادی دال بر توانایی تامین مالی تسهیلات تعهد شده که مورد قبول دستگاه اجرایی باشد، ارائه نماید.

۸- تاريخ،مهلت،ومحلدريافتاسنادارزيابي: واجدينشرايطمي‌توانندحداکثر تا پایان وقت اداریروز یکشنبه مورخ ۲۶/۰۱/۹۷ جهت دريافتاسناد،ازمهندسین مشاور ری آب  به نشانی تهران- خيابانآفريقا- كوچه فرزان غربي پلاك ۳۰ ،اقدامنمايند. دريافتاسنادارزيابیتنهابابههمراهداشتنمعرفینامهكتبیودرقبالارائهفيشبانكیبهمبلغ۳۰۰.۰۰۰ريالواريزیبهحسابشماره ۰۱۰۵۱۵۵۲۷۲۰۰۲ نزدبانك ملی بنام مهندسین مشاور ری آب امکان پذیر خواهد بود.

۹-تاريخ،مهلتومحلتحويلاسنادارزيابي: مناقصه‌گرانپسازدريافتومطالعهاسنادارزيابی،حداكثرتاآخروقتاداریمورخ۰۹/۰۲/۹۷اسنادمربوطراتكميلودرپاكتلاكومهرشدهبهنشاني اهواز – کیانپارس-خیابان ۵ غربی نبش خرداد شرکت آب و فاضلاب اهواز- طبقه سوم دفتر قراردادها(تلفن ۰۶۱۳۳۷۳۷۲۱۴) تحويلورسيددريافتدارند.

مناقصه‌گرانمي‌توانندبرایكسباطلاعاتبيشتروبيانسوالاتاحتمالیخودبامهندسین مشاور ری آببه نشانی ذکر شده در بالامكاتبه و یا با شماره تلفن ۸۳۰۹ داخلی ۳۰۹ تماس حاصل نمایند.

 

 

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).