نصب انشعابات آب و فاضلاب و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در مناطق ۴ و ۵ آبفای اهواز

کد: 
۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۱۰۴
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ تا ۶ فروردین ۱۳۹۹
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۴ اسفند ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۵ فروردین ۱۳۹۹
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مشترکین و درآمد
فایل: 

‹‹ آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای –نوبت اول››

(شماره فراخوان   ۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۱۰۴)

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد مناقصه عمومی ‹‹ نصب انشعابات آب و فاضلاب و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در مناطق ۴ و ۵ آبفای اهواز. » با شماره ۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۱۰۴را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد مناقصه را تا تاریخ ۲۴/۱۲/۹۸ تا ساعت ۱۹:۰۰ دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : معاونت خدمات مشترکین .            

۳-محل اجراي پروژه : مناطق ۴ و ۵ آبفای اهواز.

۴-محل تأمين اعتبار : درآمدهای داخلی(جاری)

۵-مدت اجراي كار : ۲۴ ماه .

۶_مدت اعتبار پیشنهادها: ۶ ماه .

۷-مبلغ برآورد اولیه : ۱۲،۲۳۸،۴۰۰،۰۰۰ ریال .

۸-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: ۶۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد. 

۹- کلیه شرکتهای حقوقی که دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رتبه ۵ در رشته آب و یا گواهینامه تعیین صلاحیت از اداره کل کار، تعاون ورفاه اجتماعی (کد فعالیت ۷) می باشند، می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند

۱۰-آخرین مهلت ثبت و بارگذاری پاکات مناقصه (الف،ب و ج )تکمیل شده در سامانه ستاد: روز  سه شنبه ۰۵/۰۱/۹۹ ساعت ۱۹:۰۰

۱۱-تاريخ و محل تسلیم پاکت «الف» ( اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار):  روز چهار شنبه مورخ ۰۶/۰۱/۹۹ حداکثر تا ساعت ۹صبح، اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز.

۱۲-زمان و محل بازگشایی پاکات پیشنهادی مناقصه(الف،ب،ج ارائه شده در سامانه):روز چهارشنبه مورخ ۰۶/۰۱/۹۹ ساعت ۱۰:۳۰ .اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز.

نمایند.

۱۳- به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۴- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).